Voorwaarden

Artikel 1:
Deze overeenkomst slaat uitsluitend op het reserveren van een verblijf in de chambres d’hôtes « La Panacée » à Rignac à 46600 Cuzance.

Artikel 2 – duur van het verblijf:
Dit contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd. In geen geval kunnen hieraan rechten ontleend worden het verblijf te verlengen.

Artikel 3 – sluiting van het contract:
De reservering is definitief zodra de klant een aanbetaling van 25% van de totale prijs van het verblijf aan de eigenaar heeft voldaan.

Artikel 4 – verhuur ten persoonlijke titel:
De huurovereenkomst gesloten tussen partijen kan op geen enkele manier, zelfs gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de eigenaar er schriftelijk mee instemt.

Artikel 5 – annulering door de klant:
Elke annulering moet worden gemeld per brief of e-mail aan de eigenaar. Annulering voor aanvang van het verblijf: De volgende bedragen zijn door de eigenaar forfaitair en definitief verworven:
– meer dan 56 dagen voor aankomst: de eerste aanbetaling van 25% van het totaal verschuldigde bedrag; en
– tussen 0 en 56 dagen voor aankomst: 100% van het totaal verschuldigde bedrag.

Als de klant niet vóór 22 uur op de geplande dag van het begin van het verblijf in de chambres d’hôtes verschijnt, wordt dit contract van rechtswege ontbonden en herneemt de eigenaar alle rechten over de kamer. De aanbetaling blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van het verblijf te vorderen.

In geval van een verkort verblijf, blijft de prijs overeengekomen voor het oorspronkelijke verblijf integraal verworven door de eigenaar.

Artikel 6 – annulering door de eigenaar:
Wanneer de eigenaar voor het begin van het verblijf dit verblijf annuleert, moet hij de klant hierover zo spoedig als mogelijk informeren en proberen een oplossing te vinden voor een goede accommodatie bij een andere gastheer in de buurt. De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Indien de klant de voorgestelde oplossing, ook zonder opgaaf van reden, niet accepteert, betaalt de eigenaar de reeds betaalde bedragen onmiddellijk terug.

Artikel 7 – geen herroeping:
Voor reserveringen per post, telefoon of internet geniet de huurder niet van een herroepingstermijn en dit in overeenstemming met artikel L121-21-8 van de Franse Code voor de Consument.

Artikel 8 – aankomst:
De klant kan enkel op de aangegeven dag en op de tijden vermeld op de bevestiging aankomen. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 9 – betaling van het saldo:
Het saldo dient uiterlijk 8 weken voor aankomst bij de eigenaar betaald te worden. Consumpties en extra diensten worden aan het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald voor zover niet direct afgerekend.

Artikel 10 – toeristenbelasting:
De toeristenbelasting (“taxe de séjour”) is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar, die deze vervolgens overmaakt aan de Franse overheid.

Artikel 11 – Gebruik van de gebouwen en terrein:
De klant moet het vredige karakter van de gebouwen respecteren en deze gebruiken volgens het beoogde doel. Er kunnen geen maaltijden in de slaapkamers worden gebruikt. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat te houden en zal alle schade waarvoor hij verantwoordelijk is direct melden bij de eigenaar en vergoeden indien er sprake is van schuld of opzet.

Artikel 12 – WiFi:
Er is gratis wifi aanwezig in de kamers en de gîtes. Het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.

Artikel 13 – capaciteit:
Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als de huurder dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra personen weigeren. Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of een inbreuk op het contract lastens de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een aantal personen hoger dan de geweigerde klanten, geen terugbetaling kan worden gevorderd.

Artikel 14 – huisdieren:
In verband met de aanwezigheid van onze eigen dieren zijn meereizende huisdieren niet toegestaan op La Panacée.

Artikel 15 – verzekering:
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde kamer, het zwembad, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in de kamer bevinden. De huurder moet verzekerd zijn voor deze verschillende risico’s.

Artikel 16 – betaling van kosten:
Aan het einde van het verblijf, moet de huurder de kosten niet inbegrepen in de huurprijs betalen aan de eigenaar.

Artikel 17 – geschillen:
Elke vordering met betrekking tot een verblijf moet zo snel als mogelijk per brief worden gezonden aan de eigenaar.

Artikel 18 – COVID-19:
Indien het van overheidswege onmogelijk dan wel verboden is om af te reizen c.q. te verblijven op La Panacée dan kan het reeds geboekte en betaalde verblijf in overleg kosteloos worden doorgeschoven naar een andere periode. Dit geldt bij zowel een code rood of code oranje advies vanuit de Nederlandse overheid als bij eventuele restricties die worden opgelegd vanuit de Franse overheid.

Het niet kunnen afreizen in verband met (a) een opgelopen Coronabesmetting of (b) een quarantaineverplichting van één of meerdere leden van het reisgezelschap, geldt niet als geldige reden voor het annuleren danwel verplaatsen van het verblijf. Hiervoor dient u zelf een reis- / annuleringsverzekering af te sluiten.

Cuzance, 2 mei 2020

Food Blog Theme from Nimbus
Powered by WordPress